REGULAMIN FORUM IT EXPERTS

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi umożliwiającej prowadzenie dyskusji w Internecie – Forum dyskusyjnego IT Experts. Usługa nazywana jest dalej Forum.

1. Zasady ogólne.

 1. Usługa Forum jest świadczona przez firmę ADE Adrian Ulbrych, z siedzibą w Sośnicowicach, ul. Bema 6, NIP: 9691088834, zwaną dalej ADE.
 2. Usługa polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania autorskich opinii, pomysłów, pytań, informacji i innych treści.
 3. Forum przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich prawnych opiekunów.
 4. Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy Internetu.
 5. Publikując treści na Forum, użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. ADE nie ma obowiązku publikować wszystkich treści dostarczanych przez Użytkowników.
 7. ADE zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania opublikowanych przez użytkowników treści.
 8. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego powodu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
 9. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum w dowolnym momencie, co nie pozbawia ADE praw do korzystania z treści opublikowanych przez użytkownika.

2. Zasady korzystania z Forum.

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa.
 2. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek działań na Forum, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zabronione jest:
  1. rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa, lub zachęcające do przestępstw,
  3. wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej,
  4. propagowanie agresji i przemocy,
  5. propagowanie alkoholu, produktów tytoniowych, narkotyków i środków odurzających, pornografii,
  6. rozpowszechnianie reklam i promocji,
  7. rozpowszechnianie treści naruszających prawa autorskie i pokrewne osób trzecich,
  8. rozpowszechnianie treści naruszających prawa własności przemysłowej lub inne prawa osób trzecich,
  9. naruszanie praw ADE,
  10. rozpowszechnianie treści na zasadzie łańcuszka,
  11. rozpowszechnianie danych osobowych, adresowych, i innych danych wrażliwych,
  12. rozpowszechnianie treści zawierających wirusy lub inny szkodliwy kod,
  13. rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego,
  14. publikowanie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej,
  15. rozpowszechnianie spamu.
 3. Forum przeznaczone jest do publikacji w języku polskim z użyciem polskich liter.
 4. Zakazane jest pisanie dużymi literami, od dużych liter zaczynamy zdania, nazwy własne, zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
 5. Te same treści nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum.
 6. Zabronione jest żądanie przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału komunikacji. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej dla wszystkich użytkowników.

3. Prawa autorskie.

 1. Użytkownicy mają obowiązek publikować treści na Forum wyłącznie własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W zamian za świadczenie usługi Forum, użytkownik upoważnia ADE do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

4. Postanowienia końcowe.

 1. ADE nie odpowiada za treści publikowane na Forum.
 2. Każdy z użytkowników ponosi osobistą i wyłączną odpowiedzialność wobec ADE i osób trzecich za zamieszczanie na Forum treści naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ADE nie jest zobowiązane do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. ADE zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
 4. ADE dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum i pomocy użytkownikom w razie problemów związanych z Forum.
 5. Wszelkie problemy należy zgłaszać przez formularz zawarty na stronie ade.pl/contact
 6. Naruszenia niniejszego Regulaminu i przepisów prawa należy bezwzględnie zgłaszać na stronie ade.pl/contact
 7. ADE może zawiesić działanie Forum w dowolnym momencie, co nie uprawnia użytkowników do jakichkolwiek roszczeń.
 8. Korzystanie z Forum oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania w całości.
 9. ADE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.